Logo

Foreningsinfo.se - Gratis informationstjänst där landets föreningar presenterar sin verksamhet. Diskutera om föreningsrelaterade ämnen eller hitta en ny hobby!

Revisionsberättelse ideell förening

Visa Wiki-kategorier Visa historik

En del av årsmöte

Beskrivning

Föreningens revisorer skall till årsmötet upprätta en revisionsberättelse eller revisorsberättelse. I denna framgår vad de kommit fram till under sin kontroll av föreningens dokumentation och ekonomiska redovisning samt om de tillstår eller avråder från att styrelsen får ansvarsfrihet över det gångna året.

Mall revisionsberättelse

Exempel revisionsberättelse

Revisionsberättelse Kulturföreningen Getingen

Vid granskning av Kulturföreningen Getingen räkenskaper för tiden 2009-09-04 - 2009-12-31 har jag funnit dessa i god ordning, intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer. Den kontanta kassan och det kvarstående värdet på bank och postgiro har kontrollerats och vid årsredovisningen har föreningens värdehandlingar uppvisats.

Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll finns enligt mig icke anledning till anmärkning. Därför föreslår jag årsmötet att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

Umeå den 28:e februari 2009

Fredrik Fredriksson Förtroendevald revisor